Lumineux

Algemene voorwaarden

Artikel 1 | DefinitiesLeverancier: Lumineux gevestigd te Nieuwegein

In de tekst vernoemd als Lumineux. Huurder: iedere (potentiële) wederpartij van Lumineux; Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door Lumineux van een bestelling, dan wel de aanvaarding door huurder van de niet herroepen offerte van de Lumineux, dan wel bij gebreke daarvan de ondertekende reserveringsbon. Opleveringsdatum : de datum waarop het gehuurde door Lumineux aan huurder ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en alle andere handelingen die betrekking hebben op de ter beschikking stelling van een huurobject en in het verband daarmee te verlenen diensten door Lumineux. Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk tussen Lumineux en huurder zijn overeengekomen en gelden bovendien uitsluitend voor de huurovereenkomst waarbij de afwijkende bedingen worden gemaakt. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden of bedingen is nadrukkelijk uitgesloten, behoudens voor zover die algemene voorwaarden of bedingen door Lumineux schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor andere huurovereenkomsten, inclusief vervolg- of aanvullende overeenkomsten, waarbij Lumineux en huurder, dan wel hun rechtsopvolgers, partij zijn.

Artikel 3 | Eigendomsvoorbehoud

De verhuurde artikelen blijven te allen tijden volledig eigendom van Lumineux. Indien de huurder zich niet houdt aan de bepalingen van de verhuurovereenkomst, niet op tijd aan zijn betalingsverplichting voldoet, surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, is Lumineux zonder enige sommate, in gebreke stelling of gerechtelijke tussenkomst gerechtigd het verhuurde terstond terug te nemen en de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 4 | Offerte en Bevestiging

De door Lumineux uitgebrachte offerte is vrijblijvend, tenzij Lumineux uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Lumineux is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand. Bij elke bestelling zal een digitale bevestiging worden verzonden naar het e-mailadres van de huurder. Een bevestiging kan op verzoek worden toegezonden per reguliere post. Indien de huurder niet in het bezit is van een e-mail adres, zal de bevestiging automatisch worden toegezonden naar het contactadres. De laatst uitgebrachte bevestiging is ten alle tijden bindend. De huurder dient de bevestiging te controleren op juistheid. Indien er sprake is van onjuistheden dient er direct telefonisch, dan wel per e-mail, contact met Lumineux te worden genomen. Indien er bij levering toch sprake zijn van onjuistheden uit de laatst uitgereikte bevestiging, kan Lumineux extra kosten in rekening brengen aanhuurder.

Artikel 5 | Huurprijs

5.1 Alle door Lumineux gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud. Alle genoemde prijzen zijn incl. 6 en 21% BTW, tenzij anders aangegeven. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed of per samengesteld pakket en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

5.2 Voor het bezorgen en terughalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening gebracht, deze zijn per afleveradres verschillend en worden berekent door Lumineux. Eventuele aanbiedingen kunnen afwijken van de standaardtransportkosten. De standaardberekening is €1,25 exclusief btw. per afstandskilometer. De berekening is berekend voor 1 maal bezorgen, terugrit, 1maal ophalen en terugrit. Eventuele extra ritten worden in rekening gebracht. Bij wegomleidingen die dermate vertraging of belemmering opleveren ten opzichte van de reguliere route kan Lumineux extra transportkosten in rekening brengen.

5.3 Voor huur van goederen voor een langere termijn geldt een aangepast, veelal een verlaagd, tarief. Dit tarief is niet vastgesteld en kan per bestelling veranderen.

Artikel 6 | Betaling, verzuim en annulering

6.1 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen of dient per bank te worden voldaan voorafgaand aan de levering, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Indien het openstaande huurbedrag niet is voldaan, kan Lumineux besluiten om niet over te gaan tot levering en deze huurkosten alsnog door te berekenen aan de huurder. Bij het niet tijdig kunnen betalen kan Lumineux besluiten om wel te leveren. Extra handelingskosten zullen in rekening worden voor het verzuim in de betalingsverplichting die vooraf is overeengekomen tussen Lumineux en huurder. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat opleveren van de gehuurde materialen dient contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen. Ontvangt de huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling per bank geschieden binnen een aangeven betalingstermijn op de factuur na factuurdatum.

6.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de Lumineux. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen de aangeven betalingstermijn op de factuur na factuurdatum zonder enige aftrek, opschorting of verrekening. De betalingstermijn kan per bestelling verschillen.

6.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Lumineux op de huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft Lumineux het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten en het gehuurde terug te nemen, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan.

6.4 Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van Lumineux ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de huurder. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarders en schade-experts. Indien Lumineux moet overgaan tot faillissementsaanvraag van huurder is deze buiten het factuurbedrag, rente, gerechtelijk en buitengerechtelijke incassokosten, eveneens de kosten van het faillissementsaanvraag verschuldigd.

6.5 Door de huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

6.6 Huurder is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits hij van de annulering in een aangetekend schrijven aan Lumineux doet blijken en hij voor of gelijktijdig met de annulering aan Lumineux een bedrag betaalt van: 25% van de huurprijs bij annulering meer dan 120 dagen voor de opleveringsdatum. 40% van de huurprijs bij annulering in de periode van de 120ste tot en met 61ste dag voor de opleveringsdatum. 60% van de huurprijs bij annulering in de periode van de 60ste tot en met de 31ste dag voor opleveringsdatum. 70% van de huurprijs bij annulering minder dan 31 dagen voor de opleveringsdatum. Verbruiksproducten en versproducten worden 100% in rekening gebracht. Lumineux behoudt zich het recht voor om van deze annuleringskosten af te wijken dan wel een alternatieve oplossing overeen te komen.

Artikel 7 | Uitvoering

7.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is Lumineux gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.

7.2 Indien de huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle door de Lumineux bezorgde huurmaterialen worden op de door huurder vooraf opgegeven afleveradres van bestemming naast de auto gelost.

7.3 Onder het afleveradres van bestemming wordt verstaan, de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de vrachtwagens en vervoersmiddelen van Lumineux, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand en zich bevindend op de begane grond. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht.

7.4 Alvorens een huurovereenkomst aangegaan kan worden dient huurder zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Tevens kan Lumineux vragen om een borgsom die voor levering dient te zijn voldaan, contant dan wel per bank.

7.5 De huur gaat in op de dag dat het verhuurde het magazijn of depot van Lumineux verlaat en is verschuldigd tot en met de dag waarop het verhuurde daar wordt terug ontvangen. Een verhuurdag is maximaal 24 uur en een week is 7 aaneengesloten dagen.

7.6 Nadat de goederen in ons magazijn zijn ontvangen, worden ze gecontroleerd en geteld, deze telling is bindend.

7.7 Bij breuk en/of vermissing berekent Lumineux de vervangingswaarde en handelingskosten. Indien de vermiste goederen binnen 7 dagen alsnog worden teruggebracht, wordt de berekende prijs gecrediteerd. Eventuele kosten voor het niet kunnen verhuren van deze materialen kunnen in rekening worden gebracht aan huurder. Deze kosten kunnen tot 150% zijn ten opzichte van het oorspronkelijke verhuurbedrag per dag.

7.8 De huurder dient het goed voor het einde van de vermelde huurperiode en met inachtneming van de openingstijden van Lumineux in goede (gebruik)staat op te leveren. Om misverstanden uit te sluiten, dient huurder zich uitsluitend te melden bij het filiaal waar het goed in ontvangst is genomen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij het ophalen van de materialen zal dit gebeuren op de plaats waar deze ook zijn afgeleverd, dan wel het afleveradres zoals deze schriftelijk is overeengekomen. Indien de huurder de overeengekomen huurtermijn wenst te verlengen, dan moet hij hiervan minstens 24 uur voor het eind van de overeengekomen beëindigingdatum mededeling doen aan de Lumineux. Lumineux kan dit echter op grond van elders gemaakte afspraken weigeren.

7.9 Bij tekortkoming in de nakoming van bovengemelde teruggave verplichting wordt de huurder tot de dag van teruggave een vergoeding per etmaal verschuldigd van 150% van het huurtarief per dag voor het betrokken goed, ongeacht het verdere recht van Lumineux op schadevergoeding en/of het (laten) terughalen van het goed.

7.10 Doorverhuur aan derden door de huurder is alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Lumineux mogelijk. Officiële verhuurbedrijven hebben op voorhand een vrijwaring mits de materialen in normale mate en met acceptabele toeslag worden verhuurd.

7.11 Voor akkoord en aanvaarding van het gehuurde erkent de huurder dat het gehuurde in goede gebruiksstaat verkeert en ter beschikking is gesteld.

7.12 Huurder dient het gehuurde zorgvuldig te gebruiken en alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd is.

7.13 Iedere schade aan het verhuurde tijdens het transport en gebruik door huurder zal aan de huurder in rekening worden gebracht. Indien gehuurde zaken in beschadigde staat worden terug ontvangen en reparatie daarvan nodig is, wordt aan huurder de huurprijs doorberekend over de periode dat de reparatie duurt en het gehuurde niet voor wederverhuur beschikbaar is.

7.14 Reparaties aan het verhuurde mogen alleen door Lumineux of door haar schriftelijk aangewezen derden geschieden.

7.15 Goederen die aangeleverd worden door Lumineux, dienen op dezelfde wijze weer aangeboden te worden, als dat ze afgeleverd zijn, inclusief bijbehorend vervoermaterieel. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 | Verzekeringen

De verhuurartikelen zijn tijdens bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 9 | Reclames

9.1 De door Lumineux ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden. De huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 24 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan Lumineux te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren tenzij de huurder onmiddellijk, gemotiveerd en expliciet aangeeft dat zulks niet het geval is.

Artikel 10 | Bijzondere bepalingen (tenten)verhuur

10.1 Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van een derde nodig is draagt huurder tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Denk hierbij aan vergunningen. Van de toestemming doet hij schriftelijk aan Lumineux blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming (en) komt geheel voor risico van huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde van welke aard ook, komen geheel voor rekening van huurder, ook indien door Lumineux voldaan.

10.2 Huurder stelt tijdig voor eigen rekening en risico het afgesproken aantal personen voor het monteren/installeren en demonteren van het gehuurde beschikbaar.

10.3 Huurder stelt tijdig voor eigen rekening en risico materialen, zoals afgesproken voor montage/demontage beschikbaar.

10.4 Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgebouwd. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht Lumineux in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein, waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Lumineux kan van huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door Lumineux van deze bevoegdheid kan huurder zich niet jegens Lumineux beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door Lumineux is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is ook door zware vrachtwagens. Als dit niet het geval iszal Lumineux extra kosten in rekening brengen, voor het ontruimen van de locatie dan wel de wachttijd per uur per persoon. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening.

10.5 Huurder dient Lumineux tijdig te attenderen op aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Bij gebreke hiervan zal Lumineux nimmer aansprakelijk zijn voor bij plaatsen of verwijderen van de verhuurde tent aangebrachte schade aan kabels, leidingen, buizen en andere werken op of in de grond. Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.

10.6 Indien Lumineux zorg draagt voor het monteren/installeren en/ of demonteren/afvoeren van de gehuurde tent, biedt huurder hem de tijdsruimte die Lumineux redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren.

10.7 Behoudens opzet of grove schuld door Lumineux blijft overigens alle schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen of verwijderen door Lumineux van het gehuurde uitsluitend voor rekening van huurder. Huurder vrijwaart Lumineux ter zake aanspraken van Lumineux of derden ter zake van dergelijke schade.

10.8 Het door Lumineux niet-tijdig aan Huurder ter beschikking stellen van het gehuurde c.q. het niet-tijdig door Lumineux weghalen van het gehuurde bij Huurder of anderszins door Lumineux niet kunnen worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van Lumineux gelegen omstandigheden als hoedanig in elk geval zullen gelden: slecht Weer, brand explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van huurder of derden zoals toeleveranciers en transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting of blokkade en overheidsmaatregelen.

10.9 Behoudens voor zover nakoming als blijvend onmogelijk heeft te gelden, is ontbinding van de huurovereenkomst door huurder wegens niet-tijdig ter beschikking stelling van het gehuurde niet mogelijk dan nadat huurder schriftelijk aan Lumineux aan alle omstandigheden in aanmerking genomen een redelijke nadere termijn tot nakoming heeft gegeven en ook binnen deze nadere termijn nakoming niet heeft plaats gevonden.

10.10 Huurder zal in of aan het gehuurde geen veranderingen brengen. Het verplaatsen, beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan. Evenals plakband en andere decoratiematerialen die een spoor kunnen nalaten in, op of aan het gehuurde zijn verboden te gebruiken. Er kunnen door Lumineux extra kosten in rekening worden gebracht voor het schoonmaken, dan wel vervangen van de gehuurde.

10.11 Voor zover Lumineux zorg draagt voor het monteren/installeren en/of demonteren/afvoeren van het gehuurde, biedt huurder hem de tijdsruimte die Lumineux redelijkerwijs nodig heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden op de gewone werkdagen en weekenddagen binnen de bij Lumineux gebruikelijke werktijden overdag en of avond uitgevoerd. De openingstijden van Lumineux kunnen afwijken van de aflevertijden en ophaaltijden en kunnen verschillen per dag.

10.12 Vanaf het moment dat het gehuurde te zijner beschikking staat tot het moment waarop de overeenkomst eindigt of, indien later, het gebruik door huurder van het gehuurde eindigt, neemt huurder alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde, die respectievelijk dat veroorzaakt wordt door personen of zaken van wie respectievelijk waarvan huurder op enigerlei wijze gebruik maakt, en de daaruit voor Lumineux voortvloeiende schade komt echter in ieder geval voor rekening van huurder. Huurder zal het gehuurde deugdelijk tijdelijk verzekeren en, ingeval in het gehuurde openbare evenementen plaatsvinden, een evenementenaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Huurder vrijwaart Lumineux voor schade aan derden tijdens dergelijke evenementen, veroorzaakt door of verbandhoudende met gebreken in het gehuurde.

10.13 Huurder zal het gehuurde terstond – na afgifte – bij installatie door Lumineux na installatie nauwgezet op eventuele manco’s en gebreken controleren en eventueel vastgestelde manco’s en/of gebreken terstond na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan Lumineux melden, een en ander op straffe van verval van het recht om op manco’s en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, een beroep te doen. Gebreken, die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om er een beroep op te doen terstond na ontdekking mondeling met schriftelijke bevestiging aan Lumineux te worden gemeld. Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal Lumineux ongedaan maken door aanvulling respectievelijk – naar keuze van Lumineux – reparatie of vervanging. Alleen manco’s en gebreken , die overeenkomstig het in de vorige alinea bepaalde tijdig zijn gemeld, geven een grond voor ontbinding van dehuurovereenkomst door huurder. Echter ontbinding kan slechts indien Lumineux na een aanmaning daartoe niet erin slaagt de manco’s en/of gebreken binnen redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van huurder kan worden gevergd.

10.14 Na einde van de huuroverkomst stelt huurder het gehuurde direct geheel ter beschikking van Lumineux door, tenzij anders is overeengekomen, aflevering bij Lumineux of het ophalen bij de huurder.

10.15 Voor iedere kalenderdag, dat huurder nalaat het gehuurde aan Lumineux ter beschikking te stellen, verbeurt huurder een boete van 20% van de totale huursom, zulks onverminderd Lumineux het recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke schadevergoeding ten minste gelijk is aan het bedrag dat huurder onder de huurovereenkomst over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. In dit verband geldt een gedeelte van een kalenderweek als een volle kalenderweek.

10.16 Lumineux is gerechtigd om al hetgeen hij uit of in verband met het gehuurde van huurder opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de huuroverkomst plaatsvinden. Lumineux kan in het laatste geval verlangen dat huurder de waarborgsom verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Lumineux niets meer van huurder te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

11.1 Lumineux is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar leidinggevenden. Iedere aansprakelijkheid van Lumineux is beperkt tot het door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering uitgekeerde verzekeringsbedrag.

11.2 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan Lumineux te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van Lumineux door Lumineux vastgesteld. De telling door Lumineux is voor partijen bindend.

11.3 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.

11.4 Lumineux is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt, onverschillig van aard, welke mocht ontstaan als gevolg van het gebruik door huurder van het gehuurde of van eventueel bijgeleverde materialen en/of chemicaliën.

11.5 Indien de verzekeraar van Lumineux om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot een 10-voud van het factuurbedrag met een maximum van € 9.075,60 en een minimum van € 100,00.

Artikel 12 | Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Lumineux zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: het Weer, windkracht 8 en hoger, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van Lumineux, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van de nakoming van Lumineux van de overeenkomst benodigde zaken of diensten. Medische problemen van medewerkers van Lumineux en verkeersongevallen waar Lumineux bij betrokken raakt.

12.2 Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Lumineux opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lumineux niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

12.3 Indien Lumineux bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 | Ontbinding

Lumineux heeft het recht de overeenkomst met huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien: huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Lumineux voldoet; na sluiting van de overeenkomst aan Lumineux ter kennis gekomen omstandigheden Lumineux goede grond geven te vrezen dat huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Huurder in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen verliest. Lumineux behoudt zich het recht voor om op de dag van levering niet over te gaan tot levering en de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14 | Geschilbeslechting en Rechtskeuze

Alle met Lumineux gesloten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Lumineux en huurder worden voorgelegd aan de bevoegde (kanton) rechter te Utrecht. Zet- en drukfouten voorbehouden. De voorwaarden zijn gedeponeerd onder Kamer van Koophandel nr. 30.22.35.81 ‘te Utrecht

SluitenAkkoord